Forum www.gildiamisiaczki.fora.pl Strona Główna
Autor Wiadomość
<    Regulamin   ~   PROJEKT NOWYCH ZASAD GILDII
Ludwika
PostWysłany: Czw 19:20, 22 Sie 2013 Dołączył: 08 Sie 2013
Posty: 9
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna


PROJEKT


Prawa Gildii Misiaczki
Rozdział I
Zasady podstawowe
Pkt 1. Prawa niniejsze układają się w rozdziały, te w punkty, te zaś w paragrafy.
Pkt 2. Spis rozdziałów przedstawia się następująco:
Roz. I Zasady podstawowe
Roz. II Członkowie Gildii
Roz. III Władza zwierzchnia Wodza
Roz. IV Kadra oficerska
Roz. V Przepisy karne
Roz. VI Słowniczek, przepisy przejściowe i końcowe
Pkt 3. Nazwa gildii brzmi „Misiaczki”
Pkt 4. Gildii przewodzi Wódz.
Pkt 5. Symbolika Gildii jest określona przez Wodza.
Pkt 6. Wódz wyznacza wybrane przez siebie osoby na stanowiska Oficerów, wedle zasad opisanych w Roz. III i IV.
Pkt 7. Członkowie Gildii pochodzą z rekrutacji prowadzonej wśród graczy.
Pkt 8. Gildia posiada własny kanał TeamSpeaka i forum gildyjne, których adresy i hasło podane są w informacjach okna gildyjnego Allods.
Pkt 9. Językiem obowiązującym na forum, teamspeaku i czacie jest język polski.
Pkt 10. Polityka gildii dzieli się na: politykę wewnętrzną, zewnętrzną, wojskową lądową i wojskową astralną. Tym czterem działom odpowiadają funkcje oficerskie opisane w Roz. IV
Pkt 11. Wykładnia, uzupełnienie i zmiana Prawa należy do Wodza, zmiana przepisów Roz. II wymaga głosowania powszechnego, którego organizacja będzie unormowana w stosownym akcie; zmiana przepisów Roz. IV wymaga od Wodza wzięcia pod uwagę opinii Oficerów, zmiana Roz. V przysługuje Wodzowi po wcześniejszych konsultacjach, prowadzonych publicznie lub w zamkniętym kole, wedle jego uznania.
Rozdział II
Członkowie Gildii
Pkt 1. Członkami gildii są wszyscy gracze w niej zjednoczeni.
Pkt 2. Nowoprzybyły Członek ma po wstąpieniu dwa dni na zapoznanie się z Prawem. Jeśli jego zasady w jakiś sposób nie odpowiadają jego mniemaniom, ma prawo z Gildii wystąpić.
Pkt 3. Członków Gildii obowiązują następujące zasady:
§1. Wierność Gildii i posłuszeństwo wobec Wodza i Oficerów
§2. Członkowie Gildii mają prawo głosu w publicznych naradach; mają prawo wypowiadania swojego zdania tyczącego się polityki Gildii.
§3. Członkowie Gildii wnoszą o pomoc przy wykonywaniu zadań i w sprawach pozostałych
§4. Członkom Gildii nie odmawia się pomocy, o którą proszą, solidarnie, racjonalnie i w miarę możliwości okazywanej przez pozostałych.
§5. Członków Gildii obowiązują dobre obyczaje i grzeczność względem siebie wzajemnie i graczy niezrzeszonych w Gildii.
§6. Członek Gildii w miarę możliwości i chęci stara się pomagać graczom pozostałym, bez względu na to, z jakiej gildii się wiodą.
§7. Członkowie gildii mają okręty, które są ich własnością. Okręty są Flotą Gildii i jako takie podlegają ograniczonemu zarządowi Oficera, w którego obowiązkach leży polityka militarna astralu.
§8. Członkowie Gildii obowiązani są zarejestrować się na Forum w ciągu dwóch tygodni od przyjęcia w jej szeregi i zaglądać tam w sprawie ogłoszeń wedle swego racjonalnego osądu.
§9. Członkowie mają prawo nosić narzutkę Gildii pod warunkiem odbycia stosownego stażu w gildii.
§10. Członkowie Gildii swoją postawą reprezentują Gildię na zewnątrz, czego symbolem jest noszenie Narzutki.
§11. Członek wyróżniający się oddaniem i zdolnościami bojowymi nosi Narzutkę Czempiona
§12. Członków gildii obowiązują przepisy Rozdziału V.
§13. Prawo noszenia narzutki może być czasowo zawieszone lub odebrane, jeśli Członek nie wypełnia swoich zobowiązań wobec Gildii, rażąco narusza dobre obyczaje, łamie prawa Roz. V
§14. O odebraniu narzutki decyduje Wódz lub Oficer pełniący zadania polityki wewnętrznej cywilnej.
§15. Od sankcji nałożonych można się odwoływać do Wodza, wedle zasad opisanych w Rozdziale III i V.
§16. Sankcje nakładane są z rozeznaniem sprawy i wedle zasad prawa i słuszności.
§17. W miarę swoich możliwości Członkowie wykonują zadania gildyjne dające wierność i reputację. Ich niewykonywanie przez czas dłuższy należy zgłosić i uzasadnić.
§18. Członkowie Gildii mają prawo z niej wystąpić, jeśli uzasadnienie wystąpienia jest zgodne z zasadami słuszności i sprawiedliwości.

Rozdział III
Władza zwierzchnia Wodza
Pkt 1. Wodzem jest założyciel gildii.
Pkt 2. Wódz ma prawo Gildię rozwiązać, nie inaczej jednak, jak po konsultacjach z Członkami i głosowaniu wśród Kadry, ujętego wedle przepisów administracyjnych Roz. V.
Pkt 3.Wódz koordynuje politykę Gildii, wyznacza kierunek jej rozwoju poprzez wskazanie celów, które wypełniają Członkowie i Kadra oficerska. Wódz wyznacza podatki i myta i ich stawkę.
Pkt 4. Wódz ma prawo karać wedle zasad sprawiedliwości i przepisów Roz. V, przy współudziale Oficerów.
Pkt. 5. Wódz wyznacza na Oficera Członka Gildii wedle swego zdania. Wódz liczy się z opinią powołania nowego Oficera z pozostałymi, jeśli są wyznaczeni. Oficer musi spełniać wymogi opisane w Roz. IV.
Pkt 6. Wódz usuwa Oficera ze stanowiska, gdy uzna, że ten jest go niegodny, nie spełnia wymagań Roz. IV lub gdy stanowisko nie jest potrzebne, z uwagi na politykę Gildii lub stopień jej rozwoju.
Pkt 7. Wódz może wchodzić w uprawnienia Oficerów wedle swojego życzenia, dokonywanego z uwzględnieniem dobra Gildii i zasad słuszności.
Pkt 8. Wódz ustala i zmienia wedle uznania symbolikę Gildii.
Pkt 9. Wódz wydaje Oficerom polecenia tyczące się ich działalności, określonej w Roz. IV, a także inne, jeśli wymaga tego polityka Gildii.
Pkt 10. Wódz ma prawo przewodzić rajdom i walkom Dominium.
Pkt 11. Wódz zarządza polityką zewnętrzną Gildii, wypowiada się w sprawie połączeń Gildii.
Pkt 12. Wódz chroni status, Członków i Prawa Gildii wewnątrz samej Gildii, jak i wobec innych.
Pkt 13. Wódz jedynie w wypadkach nadzwyczajnych, wobec których stosować należy zasady racjonalnej polityki i słuszności, dozwala na inkorporację Gildii do innej.
§1. Wedle inkorporacji Gildii do innej wymagane jest głosowanie wśród Oficerów, ujęte trybem nadzwyczajnym przepisów administracyjnych Roz. V niniejszego prawa.
§2. Wódz ma obowiązek chronić Członków byłej Gildii na równi z obowiązkami pełnionymi w nowej.
§3. Wódz, w miarę możliwości, dąży do odbudowania statusu swoich Członków w nowej Gildii.
Pkt 14. Wódz może dokonać cesji swoich uprawnień na Oficera na czas przejściowy, jeśli uzna, że nie może sprawnie wypełniać swoich obowiązków z uwagi na okoliczności losowe, chorobę, wyjazd lub brak czasu. Wódz nie może zostać zmuszony w jakikolwiek sposób do podjęcia tej decyzji przez Członków Gildii.
§1. Oficer pełniący obowiązki Regenta może być Oficerem samodzielnym lub delegowanym, wedle zasad Roz. IV, jeśli obowiązki delegacji nie stanowią istotnej przeszkody pełnienia funkcji Regenta
§2. Oficer nosi wtedy tytuł Regenta, czynności dokonuje w imię Wodza i Gildii. W pełnieniu swojej funkcji kieruje się zasadami racjonalnej polityki.
§3. Oficer pełniący obowiązki Regenta przejmuje wszystkie zadania Wodza, jakie zostały ujęte w niniejszym rozdziale, za wyjątkiem rozwiązania Gildii.
§4. Regenta powołuje się na czas ograniczony lub nieograniczony, do czasu ustąpienia przyczyn, z powodu których Wódz nie może pełnić swoich obowiązków.
§5. Oficer wyznaczony do sprawowania władzy Regenta oddaje ją Wodzowi na jego każde wezwanie, także w razie nieustania przyczyn, dla których regencja została powołana; za wyjątkiem przepisów §6 pkt 14.
§6. Jeśli długa nieobecność Wodza powoduje wyabstrahowanie go od realiów panującej polityki, Oficerowie podejmują decyzję o czasowym wstrzymaniu powrotu uprawnień do Wodza, nie trwającej dłużej niż do czasu powzięcia przez Wodza wiedzy potrzebnej do pełnienia swej funkcji, nie dłużej jednak, niż tydzień. W tym czasie Oficer pełniący obowiązki Regenta ma obowiązek powiadomić wodza o sprawach, które ten powinien wiedzieć.
§7. Oficer pełniący funkcję Regenta podlega odpowiedzialności politycznej za swoją działalność przed Wodzem.

Rozdział IV
Kadra oficerska

Pkt 1. Oficerowie wyznaczani są na swoje stanowiska przez Wodza
Pkt 2. Kadra jest organem pomocniczym Wodza w pełnieniu jego obowiązków, odpowiada jedynie przez nim, zgodnie z prawem.
Pkt 3. Oficerowie pełnią funkcję w granicach swoich uprawnień.
Pkt 4. Stanowiska oficerskie w granicach działu polityki są połączalne, wedle racjonalnego osądu i zdolności do pełnienia zwiększonych obowiązków przez Oficera.
Pkt 5. Oficerowie dzielą się na Oficerów delegowanych i Oficerów samodzielnych.
Pkt 6. Oficerami samodzielnymi są Członkowie noszący Narzutkę Czempiona i Członkowie wyznaczeni do tego tytułu specjalną czynnością, wedle zasad administracyjnych Roz.V
Pkt 7. Oficerem delegowanym jest Oficer mający nadany Prawem status i obowiązki, są to: Majordom, Kanclerz, Marszałek, Admirał.
Pkt 8. Obowiązki Majordoma zawierają się w prowadzeniu części polityki wewnętrznej Gildii.
§1. Majordom jest prawą ręką Wodza w cywilnych sprawach wewnętrznych Gildii. Stosowanie się do poleceń Majordoma wedle tych kwestii jest obligatoryjne dla Członków, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych.
§2. Obowiązkiem głównym Majordoma jest stosowanie systemu karzącego na Członkach Gildii uchylających się od swoich obowiązków lub w jakikolwiek inny sposób nie spełniających wymagań przewidzianych prawem i dobrym obyczajem; a także nagradzanie Członków za wierność i dopełnianie tychże obowiązków.
§3. Majordom stosuje środki karne przewidziane w części karnej Roz. V
§4. Majordom stosuje sankcje lub nagrody bezpośrednio, wedle własnego uznania, bez konsultacji z Wodzem. Od decyzji Majordoma przysługuje odwołanie do Wodza.
§5. Majordom pociąga do odpowiedzialności za niepłacenie podatków i myt.
§6. Majordom może zarządzić podatek lub myto nadzwyczajne samodzielnie, lecz decyzja ta musi być później potwierdzona przez Wodza.
§7. W wypadku niepotwierdzenia Majordom zwraca każdemu, kto zapłacił, ściągniętą sumę z własnych funduszy.
Pkt 9. Obowiązkiem Kanclerza jest prowadzenie polityki zewnętrznej gildii, za wyjątkiem materii uregulowanej wyłącznie dla Wodza.
§1. Kanclerz prowadzi rekrutację Członków wśród graczy bez gildii, jak i wśród chętnych z gildii obcych. Stosuje na czacie światowym zredagowane przez siebie ogłoszenia rekrutacyjne, umieszcza taki wpis na tablicy.
§2. Kanclerz dokonuje wstępnej oceny gracza, którego zamierza wcielić do Gildii. Ocenę w wypadkach szczególnych przekazuje do wiadomości wodza. Nie podlega żadnej odpowiedzialności za swoje oceny, za wyjątkiem tej, jaką ponosi Kadra przez Wodzem.
§3. Wszyscy Oficerowie samodzielni i delegowani mogą zapraszać graczy, wkraczając częściowo w sferę uprawnień kanclerskich, jednak za zaproszonego przez siebie gracza odpowiadają przed Kanclerzem.
§4. W sprawach rozpoczęcia rozmów inkorporacji innych Gildii Kanclerz nie jest samodzielny, działa w granicach porozumienia z Wodzem i wedle jego poruczenia.
§5. Kanclerz może prowadzić w imieniu wodza rozmowy inkorporacyjne z dowództwem gildii postronnych, zawiadamia go o efektach tych rozmów.
§6. Finalizacja inkorporacji leży w gestii Kanclerza, po zgodzie wyrażonej przez Wodza przeprowadza on rekrutację samodzielnie lub udzielając poruczenia i tymczasowych obowiązków oficerskich dowództwu gildii inkorporowanej
Pkt 9. Obowiązkiem marszałka jest prowadzenie lądowej polityki militarnej.
§1. Lądowa polityka militarna związana jest z walką z bosami, ze sprawami rajdów, z Dominium.
§2. Marszałkiem powinien być Członek wyróżniający się osiągnięciami militarnymi i zmysłem dowódczym. Marszałek nosi jedną z Narzutek Czempiona.
§3. Członkowie zgłaszają Marszałkowi potrzebę rozpoczęcia działań militarnych przeciwko srogim bestiom, graczom obcej frakcji lub innym.
§4. Marszałek wedle własnej woli wyznacza Członków do wypełnienia zadań militarnych, których zrealizowanie leży w bieżącej potrzebie Gildii. Kieruje się przy tym oceną przydatności bojowej gracza lub jego chęci wzięcia udziału w walce.
§5. Członkowie wskazani przez Marszałka do wypełnienia działań militarnych zobowiązani są udać się na miejsce i walkę toczyć, dopóki cel nie zostanie wypełniony. Uwolnienie od tego obowiązku następuje jedynie po szczególnym uzasadnieniu wobec Marszałka.
§6. Marszałek stara się, w miarę możliwości, przewodzić walce.
§7. O ile wódz nie postanawia inaczej, do Marszałka należy układanie planu rajdów i Dominium, z wyznaczeniem daty i godziny.
§8. O ile wódz nie postanawia inaczej, Marszałek przewodzi walce i wydaje polecenia na TeamSpeaku, zaś gracze obowiązani są słuchać ich i wykonywać je niezwłocznie.
§9. W sprawach większych rajdów wolno Marszałkowi wejść w uprawnienia polityki zewnętrznej, nie dalej jednak, niżeli do dokonania ustaleń niezbędnych dla przeprowadzonego rajdu z inną gildią.
Pkt 10. Obowiązkiem Admirała jest organizowanie lotów astralnych okrętem swoim i okrętami Floty Gildii, koordynacja ich i planowanie szczególnych wydarzeń militarnych związanych bezpośrednio z astralem.
§1. Admirał koordynuje politykę Floty gildii. Admirałem zostaje Członek dysponujący okrętem pozwalającym na swobodny lot na Imperialną Strażnicę w astralu niskiego poziomu.
§2. Admirał wyznacza, w miarę swoich możliwości, godziny lotów własnym okrętem na Imperialną Strażnicę, rejony anomalny s3 i s1, cykl handlowy eternium, astralne dziwadła.
§3. Zobowiązany jest zabrać wszystkich chętnych na ww. loty, do liczby wolnych miejsc, jakie posiada na okręcie, w pierwszej kolejności mając na uwadze czas zgłoszenia chęci i to, czy chętni są członkami Gildii.
§4. Admirał odmawia lotu z powodu uszkodzeń statku lub nieposiadania urządzeń odpowiedniej generacji, pozwalającej na swobodny i bezpieczny lot. W takim wypadku wyznacza wybranego wedle uznania Członka gildii i jego okręt, na ten, którym polecą inni Członkowie. Uzasadniona odmowa udzielenia statku przysługuje każdemu kapitanowi.
§5. Jeśli chętnych na loty jest więcej, niż technicznych możliwości dokonania lotu, wskazuje kapitana, by ten wziął pozostałych Członków gildii na lot swoim okrętem.
§6. Admirał wskazuje terminy lotu na astralne dziwadła. Wedle jego uznania na lotach tych obowiązywać może TeamSpeak obyczajem wojennym; Admirał pełni wtedy funkcje analogiczne do Marszałka na rajdzie.
§7. Admirał nie wzbrania kapitanom żadnych lotów, dokonywanych wedle woli.

Rozdział V
Przepisy karne i administracyjne
Tytuł I Część karna

Pkt 1. Członek Gildii może zostać ukarany przez Wodza lub Majordoma na podstawie niniejszych przepisów. Wódz i Majordom którzy wprowadzają w czyn zasadę sprawiedliwości.
Pkt 2. Niedopełnianie obowiązków wyznaczonych przez Wodza lub Oficerów zagrożone jest stosownymi sankcjami.
Pkt 3. Od orzeczonej kary przysługuje odwołanie do Wodza, od kar orzeczonych przez Oficera pełniącego obowiązki Regenta odwołanie przysługuje aż do powrotu Wodza.
Pkt 4 . Wśród środków karnych wymienia się w kolejności:
§1. Upomnienie, skierowane do Członka listownie.
§2. Ostrzeżenie publiczne wodza, na czacie gildyjnym.
§3. Grzywnę, wyznaczona w granicach 200 złotych monet do 1000.
§4. Odebranie Narzutki gildyjnej oraz Narzutki Dominium
§5. Zawieszenie w prawach Członka
§6. Wydalenie z Gildii z możliwością przywrócenia
§7. Wydalenie z Gildii bez możliwości ponownego przyjęcia
Pkt 5. Wobec Członków zajmujących się szpiegostwem i tych, którzy bez szczególnego uzasadnienia opuścili Gildię orzeka się zaocznie karę wydalenia z Gildii; dla szpiegów bez możliwości ponownego przyjęcia, wobec pozostałych- z możliwością przywrócenia.
Pkt 6. Środek karny grzywny orzekać można łącznie z innymi karami.
Pkt 7. Samodzielna kara grzywny może być stopniowana jednorazowo do sumy łącznej 3000 złotych monet
Pkt 8. Po przekroczeniu przez Członka sumy 1000 złotych monet grzywny orzeka się obligatoryjnie odebranie Narzutki
Pkt 9. Po przekroczeniu przez Członka sumy 2500 złotych monet grzywny orzeka się obligatoryjnie zawieszenie w prawach
Pkt 10. Po przekroczeniu przez Członka sumy 5000 złotych monet grzywny orzeka się obligatoryjnie wydalenie z gildii z możliwością przywrócenia.
Tytuł II część administracyjna
Pkt 11. Głosowanie jest przeprowadzane publicznie, na Forum Gildii, w stosownie założonym wątku. W głosowaniach ograniczonych do Kadry może je urządzać na czacie gildyjnym.
Pkt 12. Tryb nadzwyczajny głosowania nad inkorporacją Gildii do innej ma postać jednomyślnej decyzji wszystkich Oficerów.
Pkt. 13. Oficerami samodzielnymi mianowanymi specjalnym aktem zostają z woli Wodza przywódcy gildii inkorporowanych. Tytułu tego nie nadaje się oficerom tychże gildii.

Rozdział VI
Słowniczek, przepisy przejściowe i końcowe
Pkt 1. Konsultacje są rozmową przeprowadzoną przez Wodza z Kadrą lub szerszym gronem Członków Gildii
Pkt 2. Publiczna narada jest dyskusją prowadzoną w gronie Członków Gildii.
Pkt 3. Racjonalny osąd to ściśle ujęty osąd oparty na wiedzy, z myślą o sytuacji przyszłej
Pkt. 4. Racjonalną polityką jest działanie zmierzające ku efektom zyskownym dla Gildii i jej Członków.
Pkt 5. Słuszność jest osądem racjonalnym i sprawiedliwym.
Pkt 6. Przez wyabstrahowanie od realiów rozumie się długotrwałą absencję.
Pkt 7. Za przypadek szczególny przyjęcia do gildii uznaje się przyjecię uciekiniera z gildii obcej lub gracza na wysokim poziomie.
Pkt 8. Specjalną czynność rozumieć należy w charakterze Pkt 13 tytułu 2 Roz. V,
Pkt 9. Prawo Gildii wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez Wodza
Pkt 10. Członkom pełniącym funkcje oficerskie na podstawie porozumień zawartych z gildiami inkorporowanymi, o ile nie są założycielami, uprawnienia te zostaną odebrane z dniem wejścia w życie prawa.
Pkt 11. Po ustanowieniu przez Wodza Oficerów w składzie wyznaczonym niniejszymi przepisami wszystkim pozostałym pełniącym funkcje oficerskie uprawnienia zostaną odebrane.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Ludwika
PostWysłany: Czw 19:22, 22 Sie 2013 Dołączył: 08 Sie 2013
Posty: 9
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna


[link widoczny dla zalogowanych]


WERSJA W WORDZIE I NOTATNIKU


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Kistir
PostWysłany: Czw 23:10, 22 Sie 2013 Dołączył: 18 Sie 2013
Posty: 1
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna


Jestem jak najbardziej za, choć parę poprawek by się przydało Wielki plus za stworzenie tego projektu. Very Happy

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Kistir dnia Pią 14:05, 23 Sie 2013, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Yarba
PostWysłany: Czw 23:16, 22 Sie 2013 Dołączył: 10 Sie 2013
Posty: 2
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta


Że wam się chciało tego tyle naskrobać! Trochę można by to prościej ująć,
za dużo tych paragrafów Very Happy
Według mnie raczej powinna być rada, która decyduje o losach gildii, a w spornych sytuacjach głos decydujący powinien mieć wódz.
Co do składu rady też, powinni coś mieć do powiedzenia członkowie gildii.

P.S.: Który z was jest, lub będzie prawnikiem??? Przyznać mi się robaczki.
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Nivilis
PostWysłany: Pią 13:54, 23 Sie 2013 Dołączył: 04 Sie 2013
Posty: 6
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta


Nie widzi mi się to jak mam być szczera. Powiało mi tu śmiertelną powagą. Każdy chyba ma kulture, rozsądek i coś takeigo jak sumienie. Ponad to zasady nietykiety są raczej każdemu graczowi znane. Nie wiem jak kto ale ja gram dla przyjemności i oderwania się od "trosk codziennych" i raczej nie mam ochoty w tym czasie przejmować się systemami politycznymi w gildii i zastanawiać przed kim za co odpowiadam i czy przypadkiem coś nie tak zrobiłąm jak miałam itd. jak dla mnie wystarczyły by zapis:
1. Boreasz i oficerowie mają zawsze racje.
2. W sprawach spornych kiedy Boreasz i/lub oficerowie nie ma racji patrz punkt 1.
3. jeśli jednak nie zgadzasz się z punktem 1 droga wolna.
4. Badzmy jak rodzina. Gdzie dobrym tatusiem jest Boreasz wujkami oficerowie i patrz punkt 1.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Nivilis dnia Pią 14:01, 23 Sie 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Grzmocilla
PostWysłany: Pią 14:00, 23 Sie 2013 
Najlepszy Miś Na Świecie


Dołączył: 23 Sie 2013
Posty: 5
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna


Brakuje mi już na samym początku przede wszystkim obecności posiadania oraz przesiadywania na TS, nie potrafię wyobrazić sobie dlaczego tu to nie funkcjonuje , próby jakichkolwiek namów kończą się niemal błaganiem ,bądź są olewane i pozostają bez odpowiedzi.

Mam trochę wątpliwości co do tych Oficerów, każdy ma być od czegoś, a co w przypadku gdy ten ktoś nie może być obecny przez dłuższy czas (praca,urlop).


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Grzmocilla dnia Pią 14:01, 23 Sie 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sponsor
PostWysłany: Pią 15:48, 23 Sie 2013 Dołączył: 25 Cze 2013
Posty: 59
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna


O ile mi wiadomo to pomysł jednej osoby- samego autora, więc chyba jest już jasne, kto tutaj ma coś wspólnego z prawem.
Nivilis. Większość zasad ma związek z oficerami, więc obawy przed odpowiedzialnością są trochę przesadzone. Reszta, w założeniach ma ich [oficerów] słuchać- podobnie jak w Twoim wpisie.
Prawo głosu w sprawach gildii też już jest- korzystasz z niego odnosząc się do pomysłu nowego regulaminu. Coś misie wydaję, że raczej się obawiamy biurokracji niż dodatkowej odpowiedzialności...
Dziwi trochę system kar. Jakieś konkrety by się przydały- ile za co. I tu już pole do popisu na cały kodeks karny.
TS- niezbędny tylko na rajdach. Jako, że marszałek ma przewodzić to MUSI mieć TS nie tylko na nasłuchu więc zwęża się grono kandydatów.
Co w sytuacji, gdy oficer żąda niewiadomo czego? Kiedy można go olewać? Jeśli go nie ma? Nie znalazłem słowa nt. zastępców, tylko Regent.
Nie wiem do czego jeszcze się przyczepić. Jeśli to przejdzie to na 100% nie będę żadnym oficerem.
Ogólnie to sam nie wiem co napisać.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Silemo
PostWysłany: Pią 17:03, 23 Sie 2013 Dołączył: 25 Cze 2013
Posty: 4
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5


Roz. 2 , pkt 2 - nowo przybyły czlonek Gildi ma 4 dni na zapoznanie sie z regulaminem, po tym okresie zostanie usuniety z Gildi - Uzasadnienie - czlonkiem Gildi nie może być osoba nie respektująca regulaminu Gildi

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Silemo
PostWysłany: Pią 17:09, 23 Sie 2013 Dołączył: 25 Cze 2013
Posty: 4
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5


Roz. 2 pkt . 3 & 8 - powinno być - ma obowiązek zarejestrować się w przeciągu 4 dni Uzasadnienie - nie może kolidować z Roz . 2 , pkt 2

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Silemo
PostWysłany: Pią 17:10, 23 Sie 2013 Dołączył: 25 Cze 2013
Posty: 4
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5


Regulamin jest ok , zycie zweryfikuje wszystkie punkty i podpunkty Nie zapominajmy że to tylko propozycja do dyskusji

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Boreasz
PostWysłany: Pią 17:20, 23 Sie 2013 
Najlepszy Miś Na Świecie


Dołączył: 23 Cze 2013
Posty: 90
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Świdnica
Płeć: Mężczyzna


TS powinien stać się obowiązkowy dla wszystkich, nie tylko w raidach i taki był mój plan . Jednak nie wychodzi coś to za dobrze ...
Co to projekty , ja się podpisuje pod tym obiema rękoma .
Kinga to co napisałaś to tak jakby skrócona wersją tego.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Grzmocilla
PostWysłany: Pią 20:27, 23 Sie 2013 
Najlepszy Miś Na Świecie


Dołączył: 23 Sie 2013
Posty: 5
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna


Boreasz napisał:
TS powinien stać się obowiązkowy dla wszystkich, nie tylko w raidach i taki był mój plan . Jednak nie wychodzi coś to za dobrze ...
Co to projekty , ja się podpisuje pod tym obiema rękoma .
Kinga to co napisałaś to tak jakby skrócona wersją tego.


Dokładnie Danielu, osobiście Ci powiem ze 3/4 tego Regulaminu nie pamiętam i nie będę wstanie zapamiętać wszystkiego, a skrócona wersja Nivi jak najbardziej jest łatwiejsza do przeczytania i zrozumienia, do jej regulaminu dorzuciłbym tylko obowiązkowy TS . poza tym 1/2 osób nie przeczyta całego regulaminu, bo po prostu jest go za dużo (1/4 nawet nie wejdzie w ten dział). Co do oficerów nie może być podziału ze jeden jest od jednej rzeczy, bo go nie będzie i co ? wyznaczymy zastępce którego tez może nie być ? to jest tylko gra, każdy ma życie prywatne i rożne są zrządzenia losu , nie wiemy co będzie jutro.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Boreasz
PostWysłany: Sob 2:32, 24 Sie 2013 
Najlepszy Miś Na Świecie


Dołączył: 23 Cze 2013
Posty: 90
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Świdnica
Płeć: Mężczyzna


Z tymi oficerami to już poruszałem ten temat . Seba wszyscy będą musieli się podpisać , kto nie to niestety będziemy się żegnać . Lepiej mieć 30 graczy ogarniętych , którzy będą angażować się w życie gildii, niż 150 co mają ją w dupie i są bo są.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wiemcomyslisz
PostWysłany: Sob 11:20, 24 Sie 2013 Dołączył: 25 Cze 2013
Posty: 74
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna


Właśnie Daniel. Czas najwyższy angażować się w sprawy gildii. Czysta hipokryzja .

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Sponsor
PostWysłany: Sob 15:20, 24 Sie 2013 Dołączył: 25 Cze 2013
Posty: 59
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna


Silemo, ja tam nie widzę sprzeczności. Regulamin można przejrzeć bez rejestrowania się na forum, przynajmniej ja tak miałem. Jednak i tak rejestrowanie się na forum uważam za mus i jedną z pierwszych rzeczy do zrobienia.
Czemu ma służyć obowiązek przysiadywania na TS, nawet jeśli nie bierze się udziału w rajdzie?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)

Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Strona 1 z 3
Idź do strony 1, 2, 3  Następny
Forum www.gildiamisiaczki.fora.pl Strona Główna  ~  Regulamin

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu


 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach